Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego PRAWODLAZDROWIA24.PL

§ 1.
Przedmiot regulacji

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prawodlazdrowia24.pl, w tym zasady sprzedaży i korzystania z produktów dostępnych w sklepie internetowym prawodlazdrowia24.pl.

§ 2.
Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie konta Klienta;

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka, podanie danych Klienta, adresu e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i innych niezbędnych do realizacji Zamówienia;

Hasło – indywidualnie ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych służący, wraz z Loginem, do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta – indywidualny dostęp Klienta do Sklepu zabezpieczony Loginem oraz Hasłem;

Licencja – zakres dozwolonego korzystania z Produktów stanowiących wzory dokumentów formalnoprawnych przeznaczonych do samodzielnej edycji przez Klienta, nabytych na podstawie Umowy;

Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, wymagane do założenia Konta Klienta w Sklepie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta;

Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu Klientowi pocztą elektroniczną wiadomości zawierających informację handlową Sprzedawcy oraz inne informacje dotyczące m.in. oferty Sklepu, Produktów oraz działalności Sprzedawcy;

Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.);

Produkt – produkt zawierający treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta utrwalony w postaci pliku cyfrowego w formacie .docx lub .pdf, który Sprzedawca udostępnia do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;

Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych w Sklepie;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą zakupu w sklepie w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin – regulamin Sklepu;

Rejestracja – czynność faktyczna, dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu;

Sklep – sklep internetowy „PRAWODLAZDROWIA24.PL” umieszczony pod adresem https://prawodlazdrowia24.pl;

Sprzedawca – spółka pod firmą LegaLive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 24, KRS 0000840738, NIP: 9512501299, REGON: 386031211;

Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowej zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Klient nabywa Produkt lub Produkty;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 3.
Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do Produktów, jak również nazwy Sklepu, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu oraz materiałów wykorzystywanych do prezentacji Produktów, przysługują Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Do korzystania ze Sklepu, składania Zamówień i zawierania Umów niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet przy wykorzystaniu jednej ze standardowych przeglądarek internetowych, w tym w szczególności Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari lub Opera, posiadających możliwość zapisu plików cookies oraz zapewniających obsługę skryptu Java.
 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich.
 5. Ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich, w kwotach brutto tj. wraz z podatkiem VAT.
 6. Sprzedawca może stosować rabaty, które są naliczane za pomocą kuponów rabatowych przyznawanych przez Sprzedawcę w trakcie akcji promocyjnych, o których Sprzedawca informuje w swoich kanałach informacji, w tym m.in. na stronie internetowej prawodlazdrowia24.pl oraz w Newsletterze.

§ 4.
Składanie zamówień

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, w tym prezentacje Produktów, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy.
 2. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia. Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia Formularza Zamówienia oraz podania prawdziwych danych. Prawidłowe wypełnienie Formularza stanowi warunek konieczny złożenia Zamówienia i jego realizacji.
 3. Składanie Zamówień nie wymaga Rejestracji i założenia Konta Klienta.
 4. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W przypadku Produktów dostępnych w kilku wariantach Klient dodaje do koszyka Produkt w jednym z wybranych wariantów.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia zawartości koszyka oraz modyfikacji wprowadzonych danych, oraz dodania lub usunięcia Produktów w koszyku.
 6. W celu skorzystania z kuponu rabatowego Klient wpisuje kod rabatowy w polu „Kod kuponu”, a następnie wciska przycisk „Zastosuj kupon”.
 7. W celu finalizacji Zamówienia należy wcisnąć przycisk „Przejdź do kasy”. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia zawierające informacje dotyczące:
  1. przedmiotu Zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  3. informacji o rabacie (jeżeli został naliczony);
  4. metody płatności.
 8. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Klienta akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki prywatności, oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Dostępne formy płatności to: szybki przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, BLIK oraz płatność kartą. Płatności w Sklepie realizowane są za pośrednictwem serwisu tpay.com, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.
 10. Złożenie i opłacenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Po opłaceniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany przez siebie adres mailowy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zakupu oraz link do pobrania zakupionego Produktu lub Produktów.

§ 5.
Konto Klienta

 1. Klient może skorzystać z możliwości Rejestracji i założenia Konta Klienta.
 2. W celu założenia Konta Klienta, Klient powinien:
  1. utworzyć Login i Hasło;
  2. zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności i zaakceptować ich postanowienia;
  3. wypełnić Formularz Rejestracyjny i ukończyć proces Rejestracji.
 3. Klient obowiązany jest zabezpieczyć Login i Hasło przed dostępem osób nieuprawnionych. Przekazywanie Loginu i Hasła osobom trzecim jest zabronione i może stanowić podstawę do usunięcia Konta Klienta, co nie wyłącza dalej idących roszczeń Sprzedawcy, w tym odszkodowawczych.
 4. Klient może usunąć Konto Klienta w dowolnym momencie. W tym celu Klient może skorzystać z opcji „usuń konto” dostępnej z poziomu interfejsu użytkownika, lub wysłać wiadomość do sprzedawcy na adres e-mail:

§ 6.
Produkty

 1. Produkty zawierają treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W ramach Umowy Sprzedawca dostarcza Klientowi treść cyfrową zawartą w Produktach. Sprzedawca w ramach działalności Sklepu nie świadczy na rzecz Klienta usług pomocy prawnej. Ewentualne usługi doradcze mogą być świadczone Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie odrębnej umowy.
 3. Produkty są zgodne ze stanem prawnym aktualnym w dniu zawarcia Umowy, chyba, że w opisie Produktu wskazano inaczej. Sprzedawca nie ma obowiązku aktualizacji Produktu w przypadku zmiany stanu prawnego po zawarciu Umowy. W przypadku niektórych Produktów Sprzedawca może zapewnić aktualizację stanu prawnego Produktu, o ile taka informacja zawarta została w opisie Produktu.
 4. Sprzedawca nie ma wpływu na sposób interpretacji przepisów prawa przez organy stosujące prawo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za ocenę Produktów dokonywaną przez organy władzy publicznej.
 5. Do korzystania z Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia umożliwiającego otwieranie, a w przypadku wzorów dokumentów również edycję, plików zapisanych w formatach .docx oraz .pdf, z zainstalowanym standardowym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem Microsoft Office oraz Adobe Acrobat Reader lub ich odpowiedników (np. Open Office, Foxit Reader).

§ 7.
Licencja

 1. Produkty dostępne w sklepie stanowią utwory w rozumieniu Prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Autorskie prawa majątkowe do Produktów przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste ich twórcom.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy Klient nabywa nieograniczone w czasie prawo do korzystania z zakupionego Produktu w zakresie własnej działalności gospodarczej lub zawodowej, z zastrzeżeniem ust. 4. Klient może korzystać z produktów bez ujawniania ich autorstwa.
 3. Licencja obejmuje pola eksploatacji niezbędne do korzystania z Produktu zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem, w tym:
  1. utrwalanie Produktu dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną oraz cyfrową;
  2. zwielokrotnianie produktów dowolną techniką i zapisywanie na dowolnych nośnikach, w zakresie niezbędnym dla prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej lub zawodowej;
  3. publiczne udostępnianie Produktów lub ich fragmentów, w tym na stronie internetowej Klienta oraz w miejscu prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej lub zawodowej – wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania przez Klienta obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń właściwych organów stosowania prawa;
  4. wprowadzanie do systemów i sieci teleinformatycznych wykorzystywanych przez Klienta w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej.
 4. Niedozwolone jest korzystanie z Produktów dla celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową polegającą na świadczeniu przez Klienta lub osoby trzecie usług pomocy prawnej, prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej, konsultingowej, doradczej lub innej o podobnym charakterze. Niedozwolony jest obrót Produktami, ich udostępnianie odpłatne i nieodpłatne osobom trzecim, na jakiejkolwiek podstawie prawnej.
 5. W zakresie uzasadnionym potrzebami Klienta związanymi z charakterem i specyfiką prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej może on dokonywać zmian w Produktach w nieograniczonym zakresie, w tym w szczególności może tworzyć opracowania Produktów, edytować treść Produktów, dokonywać przeróbek, zmian formatu, konwersji, adaptacji w niezbędnym zakresie. Wyłącza się nadzór autorski nad zmianami, o którym mowa w art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego, a Sprzedawca nie odpowiada za jakość i treść dokonanych zmian.
 6. W przypadku wątpliwości co do zakresu Licencji oraz zakresu dozwolonego korzystania z Produktów, jak również w przypadku pojawienia się nowych, nieznanych w dacie zakupu pól eksploatacji, Klient obowiązany jest zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie wyjaśnień co do zakresu Licencji i ewentualnie uzyskać zgodę Sprzedawcy na korzystanie z Produktów w zakresie nieobjętym Licencją. Sprzedawca może odmówić wyrażenia zgody wyłącznie z ważnych powodów.
 7. Klient nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia warunków Licencji Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie.
 9. W przypadku Stwierdzenia naruszenia postanowień Licencji, sprawca naruszenia zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę na rzecz Sprzedawcy sumy pieniężnej w wysokości 3-krotności wartości Produktu , którego dotyczy naruszenie. Obowiązek określony w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza innych roszczeń przysługujących Sprzedawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8.
Newsletter

 1. Klient może dokonać zapisu(subskrypcji) na Newsletter. W celu dokonania subskrypcji Klient zobowiązany jest podać imię oraz aktywny adres e-mail. Warunkiem subskrypcji jest zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności.
 2. Newsletter jest usługą świadczoną nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.
 3. Klient ma prawo rezygnacji z Newslettera w każdym czasie poprzez wciśnięcie przycisku „Anuluj subskrypcję” w treści wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy potwierdzającej chęć rezygnacji z subskrypcji.

§9.
Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację dotyczącą zakupionego produktu wysyłając wiadomość e-mail na adres:
 3. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami.
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, określenie reklamowanego Produktu i datę jego nabycia, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10.
Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: Formularz odstąpienia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu Umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia stron podlegają zwrotowi. Zwrot należności na rzecz Klienta nastąpi w terminie do 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę skutecznego oświadczenia o odstąpieniu.
 4. Mając na uwadze, że przedmiotem Umowy jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, wyłącza się prawo odstąpienia od umowy w przypadku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

<

§ 11
Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://prawodlazdrowia24.pl/polityka-prywatnosci.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego lub do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu.
 4. Regulamin zawiera następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności;
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

 


PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin sklepu  Polityka prywatności  Oświadczenie o odstąpieniu