Kontrola wojewody w podmiocie leczniczym

Kierownik podmiotu leczniczego. Kim jest i jak go powołać?

Kierownik podmiotu leczniczego. Kim jest i jak go powołać?

Kierownik podmiotu leczniczego – z tym pojęciem możesz spotkać się wielokrotnie czytając przepisy regulujące funkcjonowanie placówek medycznych. Oczywiście mowa przede wszystkim o ustawie o działalności leczniczej ale nie tylko. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków kierownika podmiotu leczniczego znajdziesz również m.in. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy ustawie o świadczeniach…

Z regulacji tych wynika jeden wniosek – kierownik jest w zasadzie najważniejszą osobą w podmiocie leczniczym.

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest osoba uprawniona do kierowania podmiotem i reprezentowania go na zewnątrz.

Kierownikiem podmiotu leczniczego prowadzonego w formie spółki kapitałowej jest zarząd spółki.

Zwróć uwagę, że mowa jest o zarządzie, a nie o poszczególnych jego członkach. Jeżeli zatem zarząd w spółce z o.o. jest, powiedzmy, trzyosobowy, spółka ma nadal tylko jednego kierownika. Jest nim cały zarząd.

Jak widzisz, to ustawa określa wprost, kto jest kierownikiem. Wydawałoby się więc, że nie musisz podejmować żadnych dodatkowych czynności w celu jego powołania. Tak łatwo niestety nie będzie, ale o tym za chwilę…

Kompetencje kierownika podmiotu leczniczego

Do kierownika należy prowadzenie wszelkich spraw związanych z działalnością podmiotu leczniczego oraz reprezentowanie go na zewnątrz. To kierownik , co do zasady, dysponuje mieniem placówki medycznej, zawiera  umowy, zatrudnia pracowników, występuje przed organami i instytucjami

Kierownik ustala również regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego oraz reprezentuje podmiot we wszelkich postępowaniach kontrolnych.

Oczywiście dopuszczalne jest upoważnienie innych osób do wykonywania poszczególnych czynności w ramach kompetencji kierownika. Może to nastąpić np. w drodze uchwały wspólników. Tryb delegowania obowiązków najczęściej wynika z wewnętrznych regulacji podmiotu.

Pamiętaj jednak, że takie delegowanie obowiązków wywiera wyłącznie wewnętrzny skutek. Nie możesz zmieniać przepisów ustawy wewnętrznymi uchwałami.

Kierownik podmiotu leczniczego to nie zawsze właściciel

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność leczniczą, kierownikiem Twojego podmiotu leczniczego będzie:

  • w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – właściciel;
  • w spółce cywilnej – wspólnicy;
  • w spółce jawnej – wspólnicy;
  • w spółce partnerskiej – partnerzy lub zarząd (jeżeli jest powołany);
  • w spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej – komplementariusz, a jeżeli komplementariuszem jest spółka kapitałowa – jej zarząd;
  • w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością– zarząd;
  • w spółce akcyjnej – zarząd.

Oczywiście w konkretnych przypadkach dopuszczalne są pewne odstępstwa od powyższej reguły.

Wewnętrzne regulacje mogą wiele zmienić

Często w praktyce, zwłaszcza  w przypadku spółek prawa handlowego, spotyka się np. w umowie spółki  postanowienia określające zasady reprezentacji i prowadzenia spraw podmiotu inaczej, niż wynika to z przepisów prawa.

Jak widzisz, o tym, kto pełni funkcję podmiotu leczniczego decyduje nie tylko ustawa o działalności leczniczej, ale przede wszystkim dokumenty założycielskie Twojej placówki. Jeżeli prowadzisz spółkę (cywilną lub handlową) o wszystkim decydować będzie umowa spółki i uchwały wspólników.

Artykuł pochodzi z bloga: prawodlazdrowia.pl

poprzedni

Zgoda na leczenie. Jak ją uzyskać?

następny

Umowy w działalności leczniczej

Dodaj komentarz