Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Ustawa o działalności leczniczej oraz inne przepisy regulujące prowadzenie biznesu medycznego nakładają na Ciebie wiele obowiązków formalnoprawnych. Jednym z najważniejszych Jest obowiązek posiadania regulaminu organizacyjnego.

Regulamin organizacyjny w każdym podmiocie leczniczym

Obowiązek posiadania regulaminu organizacyjnego dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych. Niezależnie zatem od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, czy spółkę prawa handlowego, musisz posiadać regulamin organizacyjny.

Regulaminu organizacyjnego nie muszą posiadać lekarze (w tym lekarze dentyści) oraz pielęgniarki, jeżeli wykonują indywidualną praktykę wyłącznie w innym podmiocie leczniczym, na podstawie zawartej z nim umowy.

Co powinien zawierać regulamin podmiotu leczniczego?

Regulamin organizacyjny Twojego gabinetu, przychodni lub poradni powinien określać, w jaki sposób i w jakich warunkach udzielasz świadczeń zdrowotnych swoim pacjentom.

Treść regulaminu oczywiście powinna być dostosowana do specyfiki każdej placówki. Nie bez znaczenia jest rodzaj udzielanych świadczeń, czy forma prawna podmiotu leczniczego.

W regulaminie oczywiście nie wpisujesz tego, co Ci akurat przyjdzie do głowy. Przepisy określają, co powinien zawierać regulamin każdego podmiotu leczniczego. Jeżeli więc prowadzisz działalność jako podmiot leczniczy, Twój regulamin powinien zawierać co najmniej:

 • firmę albo nazwę podmiotu;
 • cele i zadania;
 • strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń;
 • organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki ich współdziałania;
 • warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 • wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym (wymogu tego nie stosuje się, jeżeli udzielasz wyłącznie świadczeń ambulatoryjnych);
 • wysokość opłat za świadczenia zdrowotne;
 • sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

Jeżeli prowadzisz monitoring wizyjny pomieszczeń ogólnodostępnych w swojej placówce – również powinieneś to określić w regulaminie organizacyjnym.

Newsletter

Podobne Artykuły:

następny

Regulamin organizacyjny dla praktyki zawodowej

Dodaj komentarz